Tietoa Creaturasta.

Visio

Maailma, jossa kaikilla olennoille on turvattu inhimillinen, turvallinen, väkivallaton ja henkisesti rikas elämä.

Missio

Toimia muutosvoimana väkivallattomien, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien kulttuurien ja yhteiskuntien rakentamisessa.

Creatura on tammikuussa 2019 perustettu ajatushautomo. Creaturan perustajilla oli yhteinen näkemys siitä, että pelkkä yhteiskunnan instituutioiden muutos ei riitä, jos vallitsevassa kulttuurissa ja ihmisten käyttäytymis- ja ajattelumalleissa ei tapahdu muutosta. Uudenlaisten organisaatio- ja yhteiskuntamallien sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän talousjärjestelmän kehittämisen rinnalla Creaturan toiminnalle keskeistä onkin edistää myös yksilöiden itsentuntemusta sekä altruistisia käyttäytymis- ja ajattelumalleja.

Tämän lisäksi Creatura painottaa tiedon ja tietoisuuden roolia. Yhdistys tuottaa ja levittää kansantajuista tietoa sekä lisää tietoisuutta globaaleista ongelmista ja niiden potentiaalisista ratkaisuista.

Väkivallaton, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä maailma rakennetaan vain, kuin yksilöllinen, yhteiskunnallinen ja globaali taso tuodaan yhteen. Tällöin yksilön, yhteiskunnan ja ekosysteemin välisen vuorovaikutuksen on oltava tasapainossa.

Timo Kuusiola

Timo Kuusiola on ilmasto- ja talousasiantuntija sekä kansalaisaktivisti. Timo on koulutukseltaan
kierrätystekniikan diplomi-insinööri. Timolla on usean vuoden kokemus ilmastoasioiden parista sekä julkiselta puolelta että järjestöistä. Viime vuosina Timo on erikoistunut systeemitason muutoksiin liittyviin kehityskulkuihin, kuten vaihtoehtoisten talousjärjestelmien ja yhteiskuntamallien kehittämiseen sekä eriarvoisuuden kysymyksiin.

Creaturassa Timoa kiehtoo eniten poikkitieteellisyys ja kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävyyshaasteisiin. Creaturan kaltaista toimijaa tarvitaan varsinkin nyt, koska vallitseva kriisi on ennen kaikkea systeemikriisi. Systeemikriisin hallinta vaati ennen kaikkea eri kestävyysmurroksen sektoreiden (sosiaalinen, ekologinen, kulttuurillinen, taloudellinen) ylittävää toimintaa.

Creaturalaiset
Sandra Hanana

Sandra Hanana on kiinnostunut muutoksesta kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, johon liittyy vuorovaikutusta eri toimijoiden ja verkostojen välillä yksilön, yhteiskunnan ja ekosysteemin ymmärtämisen rajapinnoilla.​​

Sihteeri, jäsenvastaava

Puheenjohtaja, perustaja, Toiminnanjohtaja

Rahastonhoitaja, jäsenvastaava

Leo Raivonen on kiinnostunut ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien kehittämisestä tutkimuksen ja teknologian avulla. Taloustieteellisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta Leolle on kertynyt kosketuspintaa vallitseviin käsityksiin ympäristön ja talouden suhteesta sekä eriarvoisuuden nivoutumisesta näihin teemoihin.

​Kelan tutkimusosaston työharjoittelussa Leo tutki sosiaaliturvan käyttöä Suomessa ja Luonnonvarakeskuksessa hän osallistui jokien ennallistamisen vaikutuksia tutkivaan projektiin. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa erityisesti nykyisen talousjärjestelmien systeemitason muutokseen liittyvät haasteet sekä niihin liityvien ajatusmallien muuttaminen

Anyara Granskog Wise
Leo Raivonen

Anyara G. Wise on yhteiskunnallisten ja kansainvälisten asioiden sekä politiikan tuntija, jolla on takanaan myös toimittajan koulutus. Anyara on valmistunut valtiotieteen maisteriksi pääaineenaan maailmanpolitiikka ja erikoistumisalueenaan globaali poliittinen talous ja globaali hallinta. Hän pyrkii työskentelemään systeemisten muutosten parissa, erityisesti yhteiskunnallisten vastakkainasetteluiden ja polarisoitumisen purkamiseksi.

Anyaraa kiinnostavat erityisesti yhteiskunnan murrokset, tulevaisuus, vastuullisuuden lisääminen ja monimutkaisuuden ymmärtäminen. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. vastuullisuus- ja ilmastoviestinnän parissa julkisella sektorilla. Parhaillaan hän toimii koordinaattorina ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun äärellä Kohti tulevaa -hankkeessa, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuskestävyyden kasvattaminen.

Creaturan valtti on sen poikkitieteellisyys, joka tuo laajaa ymmärrystä toimintakentän kasvavasta monimutkaisuudesta. Poikkitieteellisyys tarjoaa työvälineitä systeemisen muutoksen kuvittelemiseen ja toteuttamiseen, tavoitteena aidosti kestävämpi maailma.

Varapuheenjohtaja, perustaja

Hallituksen jäsen

Elo Vanhanen on kiinnostunut erityisesti systeemisen muutoksen vaatimasta kulttuurisesta murroksesta ja pyrkii luomaan sekä fasilitoimaan tiloja tämän murroksen mahdollistamiseksi. Kuvataiteilijana hän on myös kiinnostunut taiteen roolista tunnetyössä, jota kestävien yhteiskunta- ja yhteisörakenteiden luomiseen tarvitaan.

Elo on toiminut osana monenlaisia ilmasto-, ympäristö- ja kehitysyhteistyöprojekteja ja liikkeitä. Hän opiskelee valtio-oppia ja kestävää kehitystä Jyväskylän yliopistossa ja on opinnoissaan paneutunut erityisesti Euroopan kestävään energiasiirtymään, metsäbiomassaan sekä kansalaisuuden käsitteeseen.

Elsa Kivinen
Elo Vanhanen

Elsa on opiskellut kestävää kehitystä ja maantietoa St Andrewsin yliopistolla ja tehnyt maisterintutkintonsa Edinburghin yliopistolla vertailevasta politiikantutkimusesta. Suomessa Elsa on toiminut ilmastoryhmien verkostoijana ja itsenäisenä ilmastotoimijana yhdistäen ihmisiä ja resursseja, ja järjestämällä tapahtumia, joissa eri tasojen politiikan (globaali, EU, valtiotaso, ruohonjuuritaso) rakenteista ja ilmiöstä voidaan keskustella ja oppia yhdessä.

Elsa on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa siltoja sekä vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa organisaatioiden ja yhteisöjen välillä kannustaakseni aktiivista poliittista osallistumista (vaalitoiminnan ulkopuolella), ilmastotoimia ja tasa-arvoa. Elsa pyrkii toiminnallaan pääsemään eroon organisaatioiden pullonkauloista ja arvostaa yhteistyötä ja horisontaalisten rakenteiden ennakoivaa ylläpitoa.

Hallituksen jäsen